Статут

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Всеукраїнське об’єднання “Дар буття”»

м. Київ – 2014 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ДАР БУТТЯ”» (далі - Організація) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Організації для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація поширює свою діяльність на територію України.

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про громадські об’єднання", іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

1.4. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі.

1.5. Повна назва Організації українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ДАР БУТТЯ”». Скорочена назва українською мовою - ГО «ВОДБ». Англійською мовою – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION “ALL-UKRAINIAN UNION “GIFT OF LIFE”. Скорочена назва англійською мовою – NGO AUGL.

1.6. Юридична адреса Організації: Україна, 03142, місто Київ, пр. Палладіна, 24, кв. 90.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, мати у власності кошти та інше майно, має самостійний баланс та рахунки в установах банків.

2.2. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання своєї назви.

2.3. Організація має бланки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Конференцією Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

2.4. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

2.5. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

- здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації;

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні; створювати установи та організації, брати участь у політичній діяльності;

- проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, благодійні акції тощо); брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари та інші освітні та наукові заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації;

- брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;

- отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання;

- здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства для виконання статутних завдань;

- одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

- вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Організації;

- засновувати засоби масової інформації;

- збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;

- співпрацювати з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, укладати відповідні угоди;

- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.6. Діяльність Організації не обмежується строком.

2.7. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів; поширення ідеї щасливого материнства та батьківства у суспільстві; підвищення ролі сім’ї (в тому числі багатодітної) у житті суспільства; всебічна підтримка матерів, дітей, багатодітних родин; соціальний і моральний захист підростаючого покоління.

3.2. Основними завданнями Організації є:

- всебічна пропаганда та популяризація образу щасливої родини, родинних цінностей, здорового способу життя серед населення;

- допомога мамам, дітям та родинам в цілому на шляху до щасливого батьківства: на етапі підготовки до пологів, у пологах та після пологів;

- підвищення рівня знань та умінь батьків та дітей дошкільного та шкільного віку, зокрема їх розвиток у культурному, фізичному та освітньому напрямках, а також організація корисного культурного та фізичного дозвілля;

- відтворення та підтримка національних українських традицій, проведення традиційних заходів та свят, ознайомлення суспільства з українською автентикою;

- сприяння охороні прав дітей, батьків (осіб що їх заміняють) у сфері освіти, охорони здоров'я, культури і в галузі засобів масової інформації та книговидання;

- удосконалення системи підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що можуть здійснювати підтримку жінок, матерів, молодих сімей на шляху до щасливого батьківства;

- здійснення допомоги членам Організації у задоволенні їх соціально-економічних інтересів, а також в сфері правового та соціального захисту інтересів клубів, об’єднань, наданні психологічної, медичної, інформаційної, матеріальної та іншої допомоги членам Організації;

- сприяння державним та іншим зацікавленим організаціям в роботі по зростанню масовості програм та проектів, що мають справу з підтримкою матерів та дітей на шляху до зростання та становлення молодих та щасливих сімей;

- здійснення організаційної та методичної допомоги жіночим організаціям в роботі по залученню населення до свідомої підготовки до батьківства, а також участі у розвиваючих дитячих програмах;

- збереження і зміцнення моральних засад сім'ї і суспільства, збереження традиційних культурних цінностей та історичних традицій, охорона та забезпечення умов, що гарантують дотримання гідності особистості, прав і свобод людини, передбачених Конституцією України.

3.3. Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:

- представляє і захищає законні інтереси Організації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також в підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування; разом з державними та іншими організаціями забезпечує правовий і соціальний захист інтересів членів Організації, молодих сімей, жінок, матерів;

- розробляє програми розвитку свідомого та природного батьківства в Україні, сприяє реалізації цих програм; організовує та проводить заходи, спрямовані на підготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері підтримки матерів та молодих сімей, зокрема психологів, перинатальних консультантів, консультантів з грудного вигодовування та слінгоносіння;

- проводить та підтримує роботу науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, лекцій для спеціалістів та батьків; проводить виставки, змагання, зустрічі, аукціони та лотереї, а також інші масові заходи для родин;

- бере участь у вивченні і узагальненні вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку щасливого материнства та батьківства, в організації і проведенні громадських наукових досліджень, видає методичні, довідково-інформаційні та інші друковані матеріали, пов’язані з пропагандою та популяризацією щасливого, свідомого батьківства;

- розробляє та надає на розгляд державних органів пропозицій, які передбачають заходи, що забезпечують соціальний та моральний захист жінок, матерів, дітей та родин;

- створює та координує роботу клубів по інтересам, спортивних та інших секцій для дітей різного віку та батьків, а також майстерень, центрів розвитку, виставок, таким чином забезпечуючи навчання широкого кола дітей, молоді та батьків; організовує сімейний відпочинок, туризм для батьків з дітьми;

- організовує допологову та післяпологову допомогу для мам та старших дітей з багатодітних родин; створює та організує діяльність служби психологічної, юридичної та іншої необхідної підтримки для матерів, батьків та дітей; забезпечує роботу консультацій з питань грудного вигодовування, слінгоносіння, дитячої та сімейної психології;

- здійснює матеріальну підтримку багатодітних та малозабезпечених родин, створює каси взаємодопомоги;

- допомагає з тимчасовим та постійним працевлаштуванням членів Організації, сприяє розвитку родинного бізнесу;

- здійснює видавничу та інформаційну діяльність у сфері електронних, друкованих засобів масової інформації та інших можливих інформаційних мережах, засновує засоби масової інформації; створює веб-сайти для інформування, навчання, об’єднання та спілкування українських родин;

- взаємодіє з друкованими та електронними ЗМІ, в тому числі сприяє їх діяльності в галузі підтримки жінок, матерів та молодих сімей, готує і розміщує заяви, статті, коментарі, інтерв'ю в друкованих та електронних засобах масової інформації та мережі Інтернет;

- одержує від органів державної влади та управління і органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань, та вносить пропозиції до органів влади і управління стосовно питань, що становлять інтереси Організації;

- розвиває зв’язки та співробітництво з жіночими федераціями, асоціаціями, об’єднаннями, розташованими на території України та за кордоном;

- вступає до інших громадських (неурядових) організацій в порядку, передбаченому законодавством, підтримує з ними безпосередні стосунки, укладає відповідні угоди з питань, передбачених завданнями Організації, згідно чинного законодавства;

- організує виготовлення офіційної, пам’ятної та нагородної атрибутики з символікою Організації, яка підлягає реєстрації в порядку, установленому чинним законодавством;

- здійснює у встановленому порядку господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення підприємств у встановленому законодавством порядку;

- мобілізує громадську думку на вирішення зазначених завдань всіма законними способами;

- сприяє виявленню неблагополучних сімей, ознайомленню із станом виховання дітей в цих сім’ях та наданню їм допомоги.

Завантажити повний текст Статуту

Контактна інформація

Громадська організація "Дар буття" - місце твого персонального комфорту.

Тел.: +38 (066) 381-28-57

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адреса: м. Академмістечко, вул. Підлісна, 1.

Сторінка на Фейсбук: https://www.facebook.com/darbuttya